Biträdande Delprojektledare Installationer Centralen Västlänken

Kund: Trafikverket

Delprojekt “Centralen E02” inom Västlänken. Etapp av järnvägstunnel (ca 1,5 km) av betong och berg (berg ca 300 m) med undermarkstation för fyra spår. Två serviceschakt för utrymning längst trunnelsträckan, en pumpstation belägen utanför tunneln samt en bro över väg E6 i Göteborg. Stationen ska i framtiden förvaltas av Trafikverket, vilket ställer ytterligare krav på koordinering.

Projektet är av stor komplexitet och utförs parallellt med flera andra likartade delprojekt. Station centralen E02 ligger längst fram i projekteringen och är blir därmed styrande i frågor gällande utformning av tekniska system.

Perbellums roll:

  • Säkerställa att projekterade lösningar följer Trafikverkets styrande dokument TDOK
  • Installation av utrustning i komplex miljö
  • Samverkan med externa parter; fastighetsägare, Västtrafik, Räddningstjänsten, Trafikverkets förvalningsorganisation, eldrift och tågdrift
  • Granskning av principscheman, anläggningsbeskrivning och produktionsbeskrivningar
  • Företräda beställare i tolkningsfrågor och författande av tekniska kontraktsdokument samt AF- och EF-delar av kontrakt för fas 2 (byggnationen)
  • Koordinering med genomgående entreprenader BEST och övergripande anläggningsövervakning
  • Kommunikation med Trafikverkets ämnesområdesspecialister i frågeställningar kring installationernas utförande (flera områden saknar styrning från TDOK och har till stor del baserats på tidigare erfarenheter från Citytunneln och Hallandsås-projektet)

Exempel på förekommande system:
Brandgasevakuering, brandvatten, CCIV, trafikinformation, ventilation, avvattning, elkraft, lokala styrsystem, RAKEL, radio (GSM), värmesystem, kylsystem, passagekontroll, rulltrappor, hissar, nödbelysning och högtalarsystem.

Foto: NCC