Specialist installationer Trafikverket

Kund: Trafikverket,

Delprojekt “Centralen E02” inom Västlänken. Etapp av järnvägstunnel (ca 1,5 km) av betong och berg (berg ca 300 m) med undermarkstation för fyra spår. Två serviceschakt för utrymning längst tunnelsträckan, en pumpstation belägen utanför tunneln samt en bro över väg E6 i Göteborg. Stationen ska i framtiden förvaltas av Trafikverket, vilket ställer ytterligare krav på koordinering. Projektet är av stor komplexitet och utförs parallellt med flera andra likartade delprojekt.

Perbellums roll:

  • Ansvar för alla frågor kring installationer
  • Samordnande inom koordinering av VS, ventilation, arkitekt, betongkonstruktör, räddningstjänst och tredje part
  • Kontakt och samordning med arkitekt och konstruktör avseende belysning och utformning av installationssystem i uppgångar
  • Kontakt med konstnär avseende stationernas konstprogram (installationer förekommer utanför, inom och integrerat med konsten. Ställer höga krav då allt material måste klara tekniska miljöklassningen i den underjordiska miljön)
  • Samordning kring gränssättning av system där uppgångar mynnar ut i befintliga byggnader med pågående verksamhet

Exempel på förekommande system:
VS, ventilation, arkitekt, betong, brandlarm, övertrycksättning, brandvatten, belysning samt el/tele-system.

Foto: NCC